Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Beneficjent: Maren Development Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy telemedycznej integrującej autorski system opieki nad seniorami w domu opieki


Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 735 650,31 EUR otrzymanego od Norwegii. Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy Maren Development Sp. z o.o. poprzez opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnej platformy telemedycznej integrującej system opieki nad seniorami, w tym nad os. z niepełnosprawnościami, służącej do kompleksowego zarządzania opieką. Wykorzystując ww. technologię firma rozpocznie świadczenie kompleksowych usług opieki poprawiających jakość życia osób starszych, w tym os. z niepełnosprawnościami, w domu całodobowej opieki „Familia Vita” w oparciu o autorski system opieki nad seniorami „5Care”. System ten będzie składał się z 5 zestandaryzowanych elementów (kroków), począwszy od fazy konsultacji lekarskiej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej, a skończywszy na doborze spersonalizowanych narzędzi opiekuńczych. Połączenie opracowanej technologii z autorskim systemem opieki nad seniorami „5Care” będzie stanowić unikalny w skali kraju model prowadzenia placówek opieki nad seniorami, w tym os. z niepełnosprawnościami wraz z odpowiednim i „szytym na miarę” pakietem narzędzi opiekuńczych. Wprowadzenie na rynek innowacji produktowej i procesowej będzie możliwe dzięki planowanym w proj. działaniom:

 • a) przeprowadzeniu prac rozwojowych w zakresie opracowania i implementacji poszczególnych modułów platformy telemedycznej oraz współpracy z JBR,
 • b) wyposażeniu i adaptacji budynku przeznaczonego na dom całodobowej opieki „Familia Vita” w Krośnicach w niezbędny sprzęt oraz dostosowanie go do potrzeb os. z niepełnosprawnościami,
 • c) zastosowaniu w ośrodku specjalnie zaprojekt., modelowych pokoi pobytowych „Senior Smart Room”, które poza standardowymi rozwiązaniami dla os. starszych wspierać będą samodzielność seniorów poprzez funkcjonalny system udogodnień.

Realizacja proj. w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju działalności gospodarczej firmy Maren Development Sp. z o.o., przede wszystkim poprzez prognozowany wzrost przychodów, jak również planowany wzrost zatrudnienia


Zdjęcia z postępu prac oraz z przeprowadzonych działań informacyjno-promocyjnych projektu dostępne są na stronie internetowej: https://eealibrary.org/


Beneficiary: Maren Development Sp. z o. o.


Project title: Development and implementation of an innovative telemedicine platform integrating an original system of care for seniors in a nursing home


The project benefits from funding worth EUR 735,650.31 received from Norway. The aim of the project is to increase the competitiveness of Maren Development Sp. z o. o. by developing and introducing to the market an innovative telemedicine platform integrating the care system for seniors, including those with disabilities, used for comprehensive care management. Using the above-mentioned technology, the company will start providing comprehensive care services improving the quality of life of older people, including people with disabilities, in the "Familia Vita" 24-hour care home based on the original "5Care" senior care system. This system will consist of 5 standardized elements (steps), starting from the phase of medical, therapeutic and rehabilitation consultation, ending with the selection of personalized care tools. The combination of the developed technology with the proprietary "5Care" senior care system will constitute a unique model for running senior care facilities, including: with disabilities along with an appropriate and tailor-made package of care tools. The introduction of product and process innovation to the market will be possible thanks to the activities planned in the project:


 • a) carrying out development work in the field of development and implementation of individual modules of the telemedicine platform and cooperation with JBR,
 • b) equipping and adapting the building intended for the "Familia Vita" 24-hour care home in Krośnice with the necessary equipment and adapting it to the needs of the residents. with disabilities,
 • c) the use of specially designed, model "Senior Smart Room" stay rooms in the center, which, in addition to standard solutions for people older people will support seniors' independence through a functional system of amenities.

The implementation of the project will significantly contribute to the development of the business activities of Maren Development Sp. z o. o., primarily through the projected increase in revenues as well as the planned increase in employment


Photos of the progress of work and the information and promotional activities carried out by the project are available on the website: https://eealibrary.org/


Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994-2014.


Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

 • #1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
 • #2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
 • #3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
 • #4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
 • #5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.
www.eeagrants.org www.norwaygrants.org